Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.
Najczęściej kupowane

Śledź nas
na Facebooku

Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym informujemy  o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Administratorem danych osobowych jest Mrotex sp. z o.o registered at: ul. Jana Głogowczyka 22, 51-604 Wrocław, Poland VAT numer PL8982208076,

Współadministratorzy  

Mrotex sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Jana Głogowczyka 22, 51-604 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział pod numerem KRS 0000519218, NIP 8982208076

MROTEX Medical sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Jana Głogowczyka 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział pod numerem KRS 0000519218, NIP 8982208076.

dalej Administrator

Dane kontaktowe Mrotex sp. z o.o  - punkt kontaktowy dla obu współadministratorów

Można się z nami skontaktować:

1. Telefonicznie: +48 71 345 90 55

2. Pod adresem e-mail:

3. Pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Mrotex sp. z o.o pod adresem ul. Robotnicza 68, 53-608 Wrocław

W ramach umowy o współadministrowanie dokładamy należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych i do każdego z administratorów możesz zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Nasze zadania podzieliliśmy między sobą w wyraźny sposób, zawierając umowę o współadministrowanie:

Mrotex sp. z o.o i  wpóładministratorzy wykonują obowiązek informacyjny wspólnie

Mrotex sp. z o.o odpowiada za umożliwienie wykonywania Ci Twoich praw - w tym celu skontaktuj się z nami, dane kontaktowe znajdziesz powyżej.

 1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:

  • zakładania i zarządzania kontem oraz zawierania transakcji;

  • realizacji umów zawartych z klientem w tym obsługi reklamacji oraz zwrotów;

  • obsługi zgłoszeń kierowanych przez klienta (formularz kontaktowy);

  • zapewnienie jak najlepszej obsługi klienta.

 2. Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

  • zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;

  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;

  • zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

  • zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw;

  • dopasowanie treści zgodnie z Pani/Pana preferencjami, na podstawie uprzednio przeglądanych zawartości strony, czy też przede wszystkich interesujących  produktów;

  • monitorowanie Pani/Pana aktywności na naszych stronach.

 3. Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe po uzyskaniu zgody:

  • w zakresie przekazywania informacji handlowych oraz promocyjnych za pośrednictwem urządzeń elektronicznych;

  • w zakresie nieobjętym uzasadnionym interesem Administratora  zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

  • w celu  organizacji akcji promocyjnych i konkursów.

 4. Udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.

 5. Potrzebujemy Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania umowy w zakresie: wymaganym przez przepisy podatkowe a ponadto imię i nazwisko, numer telefonu, email,  data urodzenia, adres do wysyłki.

 6. Do Pani/Pana danych osobowych będzie miał dostęp Administrator.

 7. Do Pani/Pana danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, kurierskie, płatnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Profilowanie polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Nie wpływa to na Pani/Pana sytuację. (polityka cookies)

 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  1. zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

   • dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;

   • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

   • zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;

   • statystycznych i archiwizacyjnych;

  2. działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody;

  3. Działania około sprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji;

  4. działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 11. Użytkownik ma prawo:

  • żądać od Administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych;

  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem;

  • do wniesienia skargi do   organu nadzorczego Prezesa Urzędu Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (https://www.giodo.gov.pl/pl);

  • podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia oferowania usług za pośrednictwem formularza.      

 12. Skorzystanie z prawa poprawiania danych,  usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania, sprostowania jak również cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez przesłanie do Administratora takiego żądania na adres e mail lub na adres wskazany w pkt 1.